Loader
Loader

1 CEL

Opłata rekrutacyjna

Zobacz na jakie opłaty musisz się przygotować podczas rekrutacji

W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. 

Nie można wnosić opłaty na konto koleżanki lub kolegi zarejestrowanych w ISR. Konto służy tylko i wyłącznie do celów rekrutacji i nie należy wnosić na nie innych opłat. 

Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana w czasie trwania rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR. Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane będą sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koncie kandydata w ISR w terminie ok. 2-3 dni roboczych). 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji – wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów, oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). 

Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne. 

Wysokość opłaty w rekrutacji: 

 • architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia – 150 zł (tylko w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia) 
 • pozostałe kierunki: 85 zł. 

Tak. Dla każdego kandydata jest tworzony indywidualny numer konta i po nim jest identyfikowany. 

Niestety nie. Opłaty należy dokonać przelewem, na poczcie lub w banku. 

Jeśli wśród wybranych kierunków (maksymalnie 3) znajduje się architektura (lub projektowanie architektury wnętrz i otoczenia należy wnieść jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości opłaty jak za udział w naborze na kierunek architektura -150 zł. 

Nie. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać dokonany z dowolnego konta/rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata przypisywana automatycznie do właściwej osoby. 

Tak, wpłata na Poczcie jest jedną z możliwych form płatności, jednak zdarza się, że takie wpłaty księgowane są na koncie kandydata nieco dłużej niż 2-3 dni robocze. 

Uwaga! odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie odbywa się online. 

Brak informacji w systemie rekrutacyjnym nie wpływa na proces kwalifikacji kandydata – liczy się data wpłaty a nie zaksięgowania na koncie rekrutacyjnym kandydata. 

Opłata dokonywana w banku (przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej/na poczcie), księgowana jest na koncie kandydata w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty (np. wpłata zlecona w sobotę zostanie odnotowana na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata wtorek- środa). 

Kandydat zobowiązany jest zachować dowód wpłaty i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Korzystając z bankowości elektronicznej możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia przelewu – na wydruku zwykle jest klauzula że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu. 

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie oraz za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie. 

Ta kwestia nie ma znaczenia, ponieważ przelewy identyfikowane są po numerze konta, który został specjalnie wygenerowany dla każdego kandydata (każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta do wpłaty rekrutacyjnej). Opłata zostanie to odpowiednio przypisane do konkretnego kandydata. 

Tak, do ostatniego dnia rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji można zmienić kierunki. 

Dokumenty

Zobacz jakie pliki i formaty będą potrzebne do złożenia dokumentów w Internetowym Systemie Rekrutacji

Poniżej lista dokumentów jakie są wymagane od kandydatów: 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów: 

 • ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR); 
 •  
 • kserokopię świadectwa dojrzałości/kserokopię świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej). 
 • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kserokopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie; 
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane); 
 • aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR; 
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR; 
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR); 
 • kserokopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 

Nie, kandydat nie musi być obecny przy składaniu dokumentów. Mogą one zostać złożone przez osoby trzecie. Dokumenty można również przesyłać pocztą. W obu przypadkach należy pamiętać, że dokumenty muszą być podpisane przez kandydata oraz kserokopia świadectwa dojrzałości/dyplom ukończenia studiów musi zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub przez notariusza. 

Nie, przy składaniu dokumentów nie jest wymagane upoważnienie. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być podpisane przez kandydata oraz kserokopia świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów musi zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub przez notariusza. Upoważnienie jest konieczne, jeżeli osoba inna niż kandydat chciałaby wycofać dokumenty z uczelni. Upoważnienie takie musi być poświadczone przez notariusza. 

Na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i II stopnia (dotyczy pierwszej tury rekrutacji) dokumenty składają tylko kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia (czyli otrzymali status “zakwalifikowany do przyjęcia”. Komplet wymaganych dokumentów składa się w odpowiedniej dla kierunku studiów komisji rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Tak. Należy pamiętać, że kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub przez notariusza. 

ZUT w Szczecinie nie wymaga dostarczania jakichkolwiek dokumentów wcześniej niż we wskazanych w harmonogramie rekrutacji terminach. 

Student podejmujący drugi kierunek studiów składa te same wymagane dokumenty co inni kandydaci. 

Nie. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia – zgodnie z zasadami rekrutacji potwierdza chęć studiowania poprzez złożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Jeśli dokumenty nie zostaną złożone w określonym terminie, oznacza to rezygnację ze studiowania. Biorąc udział w rekrutacji i wiedząc o tym, że nie będzie można złożyć dokumentów osobiście, można wcześniej się przygotować i skorzystać z pomocy poczty, kuriera. 

Podczas składania dokumentów komisja rekrutacyjna poświadcza zgodność kserokopii z oryginałem. Osoby, które wcześniej potrzebują potwierdzenia mogą się w tej sprawie zgłosić do Działu ds. Studenckich. 

Pełen komplet dokumentów kandydat zakwalifikowany do przyjęcia powinien dostarczyć do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Należy wpisać numer świadectwa maturalnego otrzymanego po raz pierwszy. W miejscu na oceny należy wpisać m.in. poprawione oceny. Przy składaniu dokumentów należy złożyć uwierzytelnione kserokopie świadectwa dojrzałości oraz aneksu. Uwierzytelnienia kserokopii dokonuje komisja rekrutacyjna po okazaniu oryginału dokumentów. 

Nie, należy złożyć je razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

 Jeśli kandydat studiuje lub ukończył już jeden kierunek studiów (zrezygnował ze studiów, został skreślony) i jeszcze nie rozliczył się z wydziałem, a jego dokumenty znajdują się w dziekanacie macierzystej uczelni, powinien w odpowiednim czasie odebrać oryginały dokumentów i ponownie złożyć je w ramach rekrutacji. 

Fotografia

Czy i jaką fotografię potrzebuję podczas rekrutacji?

Kandydat musi posiadać swoją aktualną fotografię, spełniającą wymaganiami zdjęcia do dowodu osobistego. Wymagana jest forma papierowa i forma elektroniczna zdjęcia. 

Zdjęcie elektroniczne należy wgrać do formularza rekrutacyjnego do ostatniego dnia trwania zapisów w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, a zdjęcie w formie papierowej dostarczyć wraz z wymaganym kompletem dokumentów po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (zgodnie z terminami rekrutacji). 

Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być wgrane do końca trwania zapisów w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR. Załączona fotografia powinna być taka sama jak ta, w formie papierowej, dostarczana z kompletem dokumentów po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (zgodnie z terminami rekrutacji). 

Punkty kwalifikacyjne

Co bierzemy pod uwagę?

W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze z części pisemnej: 

 • matematyka, lub biologia lub chemia lub fizyka – poziom  podstawowy lub rozszerzony, 
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony, 
 • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony, 
 • przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony 

Nie. Punkty kwalifikacyjne liczone są tylko na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego. 

IRS - Internetowy System Rekrutacji

Jak odbywa się rekrutacja?

Po dokonaniu rejestracji w ISR, kandydat loguje się na swoje indywidualne konto rekrutacyjne wpisując login czyli swój Pesel i hasło (hasło kandydat sam tworzy podczas rejestracji). 

W Krajowym Rejestrze Matur znajdują się wyniki maturalne tyko tych kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę przy składaniu deklaracji wybranych egzaminów maturalnych. 

W przypadku, kiedy kandydat zapomniał hasła istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła “Odzyskiwanie hasła” 

Nowe hasło zostanie przesłane na podany podczas rejestracji adres email 

Jeśli kandydat podczas rejestracji w ISR błędnie wpisał adres email to istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła przez administratora systemu rekrutacji po weryfikacji tożsamości kandydata. Należy napisać emaila na adres rekrutacjazut@zut.edu.pl 

Kandydat, który w poprzednim roku brał udział w rekrutacji na studia i przystępuje do rekrutacji w tym roku powinien ponownie zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każdego roku po zakończeniu rekrutacji konta kandydatów są usuwane z systemu, więc stare konta nie są aktywne. 

Nie. W formularzu wyników maturalnych należy wprowadzić wszystkie uzyskane wyniki z części pisemnej. System ISR sam wybierze te, które dadzą kandydatowi najwyższy wynik na listach rankingowych. 

Laureat olimpiady stopnia centralnego powinien jak każdy kandydat, przejść proces rekrutacji (Zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR i uzupełnić wszystkie wymagane dane zgodnie z harmonogramem rekrutacji) Zgodnie z zasadami obowiązującymi na ZUT w Szczecinie laureat przyjmowany jest na studia z uwzględnieniem preferencji polegającej na przyznaniu maksymalnej liczby punktów w procesie rekrutacji na tym kierunku, gdzie jego olimpiada brana jest pod uwagę. 

Taki kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł. Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia o statusie laureata olimpiady wraz z kompletem dokumentami. 

Kandydat na studia, który w pozycji status ma informację „zakwalifikowany do przyjęcia” Będzie przyjęty na wybrany kierunek pod warunkiem spełnienia warunków formalnych – złożenia kompletu dokumentów w odpowiedniej komisji rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji, a dane w tych dokumentach będą tożsame z danymi wpisanymi przez kandydata do formularza rekrutacyjnego. 

Tak, postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego. 

Proszę sprawdzić, czy wiadomość email nie została umieszczona w folderze z niechcianymi wiadomościami SPAM. Jeżeli brak jest wiadomości w folderze SPAM, należy sprawdzić, czy w trakcie rejestracji nie został błędnie podany adres email. 

Nie. W formularzu wyników maturalnych należy wprowadzić wszystkie uzyskane wyniki z części pisemnej. System ISR sam wybierze te, które dadzą kandydatowi najwyższy wynik na listach rankingowych. 

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji ISR. W okresach wyznaczonych do rejestracji zgodnie z terminami rekrutacji ISR jest czynny całą dobę, umożliwiając rejestrację i modyfikację danych wprowadzonych przez kandydata. Dokumenty w formie papierowej dostarcza jedynie kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zgodnie z terminami rekrutacji do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce „Dla kandydata”.

Inne

Inne pytania, na które możesz chcieć znać odpowiedź.

Nie podajemy takich statystyk, informacja o progach punktowych z poprzednich lat może wprowadzać w błąd kandydata obecnie starających się o przyjęcie na studia. Wyniki, które w ubiegłym roku gwarantowały dostanie się na studia dotyczyły całkiem innej grupy osób, zarówno jeśli chodzi o ilość kandydatów, jak też uzyskane przez nich wyniki matury. Dodatkowo również w przypadku niektórych kierunków zmianie uległy limity przyjęć. 

Tak. Internetowy System Rekrutacji ISR jest uruchamiany w drugiej połowie maja (szczegółowy harmonogram rejestracji pojawi się na stronie internetowej – zakładka dla kandydata pod koniec marca). Kandydat rejestrując się wybiera kierunek studiów (maksymalnie 3 kierunki), podaje dane: osobowe, adresowe, o wykształceniu, natomiast: numer świadectwa maturalnego, datę wydania świadectwa oraz wyniki z matury – części pisemna, powinien uzupełnić po otrzymaniu świadectwa maturalnego, najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej. 

Nie. Nową maturą nazywany jest egzamin przeprowadzany w Polsce od 2002 roku (egzamin maturalny). Uczniowie, którzy kończyli szkołę w latach 2002-2004 mieli możliwość wyboru zdawania nowej lub starej matury. W szkołach dla dorosłych (wyłącznie) można było zdawać starą maturę jeszcze do 2011 roku. Starą maturę od nowej najprościej można odróżnić sprawdzając, w jakiej skali wyrażone są oceny. Dla starej matury ta skala to 2-5 (do roku 1992) oraz 1-6 (od roku 1992), a dla nowej 0-100. 

W rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki na poziomie podstawowym brane są pod uwagę bez zmiany, wyniki na poziomie rozszerzonym mnożone są razy 1/5, Dodatkowo wyniki z języka obcego (nowożytnego) na poziomie dwujęzycznym mnożony jest razy 1/7. 

W przypadku matury dwujęzycznej, uznawany jest wyniki maturalny tylko z nowożytnego języka obcego. Wyniki ten mnożone jest razy 1/7. Przelicznik ten nie obowiązuje w przypadku wyników egzaminów pisemnych zdawanych w językach obcych z przedmiotów innych niż nowożytny język obcy. W tym przypadku obowiązują przeliczniki wyników egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, zależnie od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support