Loader
Loader

1 CEL

Regulamin DUTEK

 1. Organizator Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  1. Organizatorem i twórcą projektu promocyjnego pn.: Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny – DUTEK, jest  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, zwany dalej Organizatorem.
  2. Komórką odpowiedzialną za administrację projektu promocyjnego  DUTEK jest Biuro Promocji ZUT.
  3. Adres korespondencyjny organizatora: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Biuro Promocji, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, siedziba Biura Promocji: ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin, pok. 128.  Tel.: 91 449 43 95, e-mail: biuro_promocji@zut.edu.pl
 2. Uczestnicy Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego
  1. Uczestnikami DUTKA mogą uczniowie szkół podstawowych.
  2. Liczebność każdej z grup zajęciowych wynosi maksymalnie 17  osób.
 3. Rekrutacja na studia w Dziecięcym Uniwersytecie Technologicznym
  1. Rejestracja rozpoczyna się każdego roku 1 czerwca o godz.: 8:00 w formie elektronicznej, przez stronę dutek.pl.
  2. Zgłoszenie następuje w momencie poprawnego zarejestrowania dziecka (istnieje możliwość wcześniejszego wypełnienia formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.dutek.pl).
  3. Po poprawnym zarejestrowaniu i zapisaniu dziecka, system wygeneruje odpowiedni  formularz potwierdzający zakwalifikowanie dziecka do projektu.  Należy go wydrukować i dostarczyć osobiście do Biura Promocji wraz z podpisem rodzica/opiekuna.
  4. Po otrzymaniu podpisanego przez rodziców potwierdzenia uczestnictwa w projekcie, dziecko zostanie zapisane na zajęcia w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego.
  5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność rejestracji w dniu 1 czerwca  (nie mylić z wypełnieniem formularza).
  6. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową (lista rezerwowa obejmuje 10 kolejnych miejsc w każdej grupie).
  7. W przypadku rezygnacji, lub niedotrzymania regulaminu uczestnictwa w zajęciach  zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.
  8. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz sensorycznymi. Wymagane dostarczenie informacji w formularzu zgłoszeniowym.
  9. Rekrutacja ujmuje zasady równości szans i niedyskryminacji opisane w dokumencie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (MR/2014-2020/16(02) wydany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju)
 4. Organizacja zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego
  1. Rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu i kończy się w czerwcu następnego roku kalendarzowego.
  2. Zajęcia na Dziecięcym Uniwersytecie Technologicznym będą odbywały się w dwóch semestrach: zimowym i letnim.
  3. Zajęcia będą odbywały się w soboty, zgodnie z harmonogramem zajęć opublikowanym na stronie internetowej www.dutek.pl.
  4. W roku akademickim 2021/2022 przewiduje się: 9 zajęć  (2 x 45 minut plus przerwa).
  5. O wszelkich zmianach w harmonogramie, rodzice będą informowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.dutek.pl  oraz przez profil na Facebook.
  6. Udział w zajęciach,  każdorazowo odbywa się po sprawdzeniu listy uczestników. Uczestnicy, którzy nie widnieją na listach obecności, bądź są z innej grupy, nie będą mogli brać udziały w zajęciach.
  7. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności.
  8. Nie ma możliwości przychodzenia na zajęcia z inną grupą niż ta do której uczestnik został przypisany.
 5. Opłaty
  1. zajęcia w ramach projektu promocyjnego DUTEK są nieodpłatne.
 6. Obowiązki rodziców/ opiekunów uczestników DUTKA
  Rodzic lub opiekun kandydata na Studenta Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego zobowiązany jest do:

  1. Zapoznania się z regulaminem i jego zaakceptowania.
  2. Prawidłowego wypełnienia internetowego formularza rejestracyjnego dziecka, dostępnego na stronie www.dutek.pl., wymaganej dokumentacji projektowej oraz dokonania procesu rekrutacji.
  3. Wydrukowania, podpisania i dostarczenia oryginału formularza do Biura Promocji pocztą lub osobiście do dnia 31 lipca.
  4. Zapewnienia transportu dzieci na zajęcia oraz ich odebrania zajęć w godzinach ustalonych w harmonogramie.
  5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przebywania na terenie uczelni w czasie trwania zajęć, w których bierze udział podopieczny.
  6. Regularnego sprawdzania strony internetowej lub profilu FB, lub adresu poczty internetowej, na co najmniej 1 dzień przed zajęciami.
  7. Podpisanie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka, w związku z sytuacją epidemiologiczną.
 7. Obowiązki uczestników projektu DUTEK (uczniów)
  1. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Dni nieobecne wymagać będą przedłożenia organizatorowi usprawiedliwienia od rodzica/opiekuna.
  2. Uczestnik  powinien przybyć na zajęcia na określona godzinę  i  zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole do której uczęszcza.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, wynikających z programu.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do noszenia identyfikatora, który otrzyma podczas rozpoczęcia roku akademickiego DUTKA.
  5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć. Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
  6. W czasie zajęć uczestnik nie może samowolnie, bez zgody prowadzącego opuszczać sal wykładowych.
  7. Po zajęciach uczestnicy odbierani są  przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia, lub samodzielnie opuszczają budynek (zgodnie z deklaracja rodzica, która widnieje na formularzu zgłoszeniowym). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć.
 8. Wykreślenie z listy studentów Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego
  1. Rodzic/opiekun może wykreślić uczestnika z listy studentów Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego osobiście, poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia, dostępnego na stronie www.dutek.pl osobiście lub korespondencyjnie na adres Biura Promocji ZUT.
  2. Jeżeli uczestnik opuści więcej niż 3 zajęcia bez usprawiedliwienia, zostaje skreślony z listy studentów.
  3. W przypadku rażącego naruszania przez uczestnika zasad współżycia społecznego i norm kultury następuje skreślenie z listy uczestników DUTKA.
 9. Procedura zaliczenia roku akademickiego
  1. Każdy uczestnik Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego otrzyma indeks, który będzie wypełniany każdorazowo podczas zajęć przez prowadzącego.
  2. Wpisy w projekcie stanowią potwierdzenie udziału w zajęciach oraz stanowią podstawę zaliczenia roku.
  3. Po ukończeniu roku akademickiego uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom ukończenia Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego, w terminie wskazanym w harmonogramie zajęć.
 10. Odwołanie zajęć
  1. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetowej www.dutek.pl, na profilu Facebook oraz zostanie przesłana informacja drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, w terminie minimum 7 dni przed planowanymi zajęciami.
  2. W nieprzewidzianych przypadkach losowych, informacja o zmianie terminu lub odwołaniu zajęć może zostać podana najpóźniej w przeddzień zajęć.
  3. W razie odwołania zajęć Organizator zobowiązuje się do zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, przez siebie wskazanym.
 11. Przetwarzanie danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: ZUT) z siedzibą w Szczecinie (70310) przy al. Piastów 17.
  2. Inspektorem ochrony danych w ZUT nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest pan Artur Kurek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl.
  3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi za pośrednictwem serwisu nocnaukowcow.zut.edu.pl (dalej: Serwis) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w następujących celach:
  4. udziału w procesie rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez ZUT (dalej: ZUT),
  5. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
  6. Przetwarzanie ww. danych osobowych będzie powierzone administratorowi Serwisu, którym jest ZUT.
  7. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  8. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności ZUT.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  11.  Ww. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Polityce prywatności serwisu dutek.pl za pomocą plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie niewywołujące żadnych skutków prawnych dostosowanie zawartości poszczególnych stron Serwisu do Pani/Pana preferencji oraz utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu) na każdej podstronie Serwisu.
  12. Prośba zgłoszona do ZUT o usunięcie danych osobowych będzie jednoznaczna z wypisaniem uczestnika z zajęć w ramach projektu Noc Naukowców.
 12. Skargi i wnioski
  1. Rodzic/opiekun  ma prawo złożyć skargę lub wniosek do organizatora.
  2. Skargi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres pr@zut.edu.pl
  3. Rozpatrzenie wnioski lub skargi nastąpi w terminie 14 dniu od daty otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku, wysłanego na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Decyzja wydana na skutek skargi jest ostateczna i nie służy od niej żadna droga odwoławcza.
  4. W razie braku porozumienia- spory rozstrzygać będą Sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zasad określonych przez Organizatora.
  2.  Uczestnicy Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego obowiązani są śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej www.dutek.pl oraz stosować się do nich.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w ust. 2.
  4. O wszelkich zmianach w regulaminie, rodzic/opiekun zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
  5. Użyte w Regulaminie oraz podczas trwania projektu określenia: “student” i “studia”, nie są tożsame z pojęciami użytymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  6. Regulamin obowiązuje od 30 maja 2018 roku.
 14. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
  Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku oraz  wizerunku mojego dziecka w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z realizacją projektu DUTEK.
 15. Integralną częścią regulaminu jest formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support